Vedligeholdelse af batteri 

De fleste af os har allerede prøvet det: i stedet for det muntre "widi widi" kommer der kun et halvkvalt "w-i-d-i-w..." fra starteren. Det bedste er at vedligeholde sit MC-batteri med jævne mellemrum og skille sig af med ældgamle eksemplarer. 

Vedligeholdelse af batteri

Batterivedligeholdelse på motorcyklen

De fleste af os kender det: en skønne morgen kommer der i stedet for det muntre "widi widi" kun et halvkvalt "w-i-d-i-w..." fra starteren. Det er slut med starterbatteriet. Og vi kan igen nyde godt af den behagelige offentlige transport, høre opmuntrende ord fra vores overordnede og kan hygge os på værkstedet efter fyraften. Husker man derimod at pleje sit batteri ind imellem, spares man ofte for sådanne oplevelser.

Batteriet er et livsnødvendigt energilager til MC'en. Især, hvis det har en batteritænding og ingen tændmagneter, der selvstændigt kan opretholde motorfunktionen.  

Batteriet får næring fra ladestrømmen fra generatoren, der dog kun kan akkumuleres, hvis batteriet er i fejlfri stand. Det betyder: blypladerne i batteriet må ikke være kraftigt sulfateret, hvilket i sidste ende vil kunne medføre kortslutning mellem pladerne. Dette vil gøre batteriet ubrugeligt. Der skal være et tilstrækkeligt syreniveau til rådighed og batteripolerne må ikke udvise tegn på oxidation.

Ved afladning dannes der blysulfat på blypladerne. En smule sulfatering finder altså hele tiden sted under drift. Ved opladning løsnes sulfateringen igen. Ved sulfatering dannes der krystaller, der hele tiden vokser, hvis batteriet ikke oplades. Er krystallaget for tykt kan det heller ikke længere ødelægges af opladningen, og batteriet kan ikke længere afgive den fulde ydelse. Derfor skal lange pausetider og dybdeafladning altid undgås. Det er også vigtigt at lade batteriet helt op, for kun på den måde kan sulfatkrystallerne opløses igen. Det bedste er, hvis væsken, elektrolytten, altid er i bevægelse under opladning og afladning. Det vil forhindre væksten af sulfatkrystaller.

Et digitalt multimeter eller en syretester ved standardbatterier kan fortælle noget om ladetilstanden. På et 12 volt-batteri tyder værdier over 12,7 volt på et fuldt opladet batteri, 12,4 volt på 50 % afladning, 12 volt på et afladet batteri. En intelligent oplader kan give en bedre diagnose. Den udfører før opladning en test og giver et nøjagtigt resultat af batteriets tilstand. Det sker, at batteriet selv ved tilstrækkelig spænding ikke kan få motoren til at starte, da det er sulfateret og ikke længere afgiver tilstrækkelig energi.

Hvis dit batteri er i dårlig ladetilstand, skal du finde årsagen. Har køretøjet i en lang periode kun været ude at køre korte strækninger eller slet ikke været ude at køre, skal du ikke undre dig over et afladet batteri. Så skal du oplade batteriet igen korrekt i opladeren. Hvis batteriet bare er blevet for gammelt, skal det udskiftes. Men hvis et batteri ikke lades op under normal kørselsfunktion, kan skader på generator, ensretter, regulator eller krybestrøm være årsagen. Spørg dit værksted, hvis du ikke selv kan løse dette problem ved hjælp af håndbogen.

Hvis motorcyklen ikke flyttes i en længere periode (mere end 3 måneder), anbefales det af fjerne ledningerne/afmontere batteriet, så det ikke kan blive dybdeafladet eller suges tomt af skjulte forbrugere som alarmanlæg, ure, startsspærrer, GPS'er etc. Så er det bedre at slutte det til en fuldautomatisk oplader eller en intelligent oplader. Et standardbatteri, som f.eks. ikke oplades under pausen om vinteren, er efter 4 måneder allerede fuldstændig ødelagt.

Sidder der en lang række elektronisk ekstraudstyr på køretøjet, som skal indlæses igen efter afmontering af batteriet (GPS, alarmsystem etc.), anbefales det at anvende en ladestikdåse på køretøjet, som gør afmonteringen af batteriet overflødig. Dette kræver dog et vedligeholdelsesfrit batteri.

Hvilke batterier findes der?

På motorcykler er der fra producentens side som regel monteret et standard-syrebatteri eller et vedligeholdelsesfrit syrebatteri. Alle syrebatterier arbejder ud fra samme princip: de består af flere blyplader. Pluspladerne af blyoxid, minuspladerne af blysvamp. Mellem pladerne anvendes fortyndet svovlsyre som flydende elektrolytopløsning. Ved at to forskellige metaller kombineres i en elektrolytopløsning, skabes og lagres der kemisk energi, og dermed elektrisk spænding. Forbinder man polerne med hinanden uden for batteriet ved hjælp af en modstand, aflades batteriet, den kemiske energi omdannes til elektrisk energi og der kan flyde strøm.

OBS!: akkumulator-syre er ætsende, derfor skal afmonterede batterier håndteres med forsigtighed. Skulle du være så uheldig at få syre på huden, skal du straks vaske huden med rigelige mængder vand. Ved kontakt med øjnene skal du straks søge læge. Syrestænk på tøjet efterlader oftest huller. Også lakerede dele på motorcyklen beskadiges af syren. Dette medfører rust og dannelse af syresvamp. Derfor skal du også her skylle grundigt med vand!

Syresvampen

Syresvampen

Standard-syrebatteri

Denne billige batteritype findes først og fremmest i ældre motorcykelmodeller. Ved et nyanskaffet standardbatteri skal elektrolytten fyldes med syre - ikke med vand! (Densitet 1,28 g/cm3). I standard-syrebatterier opstår der gasser. Derfor har de en udluftningsåbning, som der kan sættes en slange på. Slangen leder gassen derhen, hvor den ikke udretter skader, oftest under motoren. På grund af udluftningsåbningen må standard-syrebatterier kun monteres stående (åbning opad), ellers vil syren løbe ud.

Standardbatterier skal oplades ved åbne celler. For at der ikke skal samle sig syretåger i køretøjet, skal batteriet til dette formål afmonteres fra køretøjet.

Måling af syredensitet

Måling af syredensitet 

Med en syretester kan man kontrollere ladetilstanden. Dette gøres ved at åbne propperne på de enkelte battericeller og suge lidt syre op i en syretester ved at trykke sugebolden sammen og derefter føre indsugningsrøret ind i battericellen. Slip nu sugebolden, og saml så meget batterisyre op, at svømmeren kan svømme frit. Svømmeren i testeren fortæller noget om ladetilstanden: jo svagere batteriet er, jo lavere er syredensiteten og jo dybere dykker svømmeren. Fuldtladede batterier har en syredensitet på 1,28 g/cm3, tomme derimod har en syredensitet på 1,11 g/cm3, en værdi på 1,20 g/cm3 svarer til 50 % afladning.

Bemærk: Læs brugsanvisningen til syretesteren grundigt!

Ladetilstanden for de enkelte battericeller skal så vidt muligt være ens, ellers foreligger der en fejl. Kontrollér derfor alle celler.

Efter brug af syretesteren skal du rengøre den med vand. Hvis væskeniveauet i et standardbatteri er sunket, skal de enkelte battericeller fyldes med demineraliseret vand op til maks.-markeringen (kontrollér ca. 1 gang om måneden). Fyld ikke mere syre på, syren anvendes kun ved første påfyldning. Hvis man tilsætter syre igen senere, vil syrekoncentrationen i batteriet blive alt for høj. Efter opfyldning af væskeniveauet lades batteriet op med opladeren. Under opladningen (altid uden cellelukkeproppper) opstår der i batteriet eksplosive gasser (knaldgas) - sørg derfor altid for god rumventilering, hold batteriet væk fra åben ild af enhver art, undlad rygning og sørg for, at der ikke kan opstå gnister.

Opbygning af et standard-syrebatteri

Opbygning af et standard-syrebatteri 

Opbygning af et standard-syrebatteri

a) Specialseparatorer: Giver bedre startevne og længere levetid.

b) Gitter af højstabilt legeringsmateriale: For maksimal startevne og høj vibrationsstyrke.

c) Tør opbevaring af plader: Batteriet er allerede forladet ved påfyldning med elektrolyt.

d) Forseglede poler: Længere levetid samtidig med beskyttelse mod væsketab og korrosion.

e) Gennemgående pladesætforbindelser: Giver højere startevne.


Vedligeholdelsesfrie batterier

I det vedligeholdelsesfri batteri foreligger syren modsat standardbatteriet i bundet form (ved hjælp af et stykke syntetisk tekstil mellem blypladeren eller som gel). Da disse batterier næsten ikke mister væske ved fordampning, kan de efter fyldning første gang lukkes permanent. Yderligere kontrol af påfyldningsniveauet bortfalder i resten af deres levetid. Der forefindes ingen udluftningsslange og cellerne åbnes ikke ved opladning i opladeren.  

Gelbatterier og enkelte særlige mikrofiberbatterier sælges med permanent fyldning og i lukket udgave. Det simple vedligeholdelsesfri batteri leveres med en tilpas dimensioneret syrepakke (syredensitet 1,32 g/cm3), som påfyldes før brug første gang. Derefter lukkes batteriet permanent. Vedligeholdelsesfrie batterier må oplades i køretøjet i monteret tilstand, f.eks. ved hjælp af en ladestikdåse. Der skal altid anvendes en egnet automatisk oplader til motorcykler (se gør det selv-tippet Opladere).

Hvis et vedligeholdelsesfrit batteri er dybdeafladet, kræves der en særlige ladefunktion for at få det genoplivet. Denne funktion har simple automatiske opladere ikke. Det anbefales derfor at anskaffe sig et intelligent automatisk ladesystem - så er man altid bevæbnet til alle situationer.

Vedligeholdelsesfrie batterier, især gelbatterier har en lavere egenafladning end standardbatterier og en lidt højere koldstartsydelse, men de er mere følsomme over for overopladning (anvend derfor altid en automatisk oplader, der egner sig til motorcykler). Kontrollér din spændingsomformers reguleringsområde, hvis du overvejer en ændring fra standardbatterier til vedligeholdelsesfri batterier.

Mikrofiberbatterier har en sikkerhedsventil, som åbner sig, hvis der flyder for høj strøm og opstår gasser indvendigt. Mikrofiberbatterier må kun monteres stående (ventil foroven) eller let hældende og ikke på hovedet, for ellers kan der også her trænge syre ud.

AGM-batterier er mikrofiberbatterier, hvor mikrofiberen består af glasfibermåtter. AGM-batterier har en højere ladeslutspænding på 14,7 volt.

Rene blybatterier er ligeledes mikrofiberbatterier. Til forskel fra almindelige mikrofiberbatterier er anode- og katodepladerne, som navnet antyder, af ren bly (eller med tilsætning af sølv). Det reducerer den indre modstand og derved kan strømmen bedre flyde. Den lave egenafladning og den lave tendens til dybdeafladning er i hvert fald store fordele. Men med anvendelsen af gitterpladerne af højere kvalitet øges vægten på batteriet også.

Både AGM-batterier og rene blybatterier har en rigtig god koldstartsydelse og en lang teknisk levetid.

Ved gelbatterier bindes elektrolytten til kiselsyre. Derved opstår der en gelagtig masse, der ikke kan afgive gas. Derved kan de anbringes i fri position. En anden fordel ved den gelagtige elektrolyt er, at den gør batteriet vibrationsresistent: de indvendige blyplader kan ikke røre ved hinanden ved rystelser.

Opbygning af et vedligeholdelsesfrit gelbatteri

Opbygning af et vedligeholdelsesfrit gelbatteri

Opbygning af et vedligeholdelsesfrit gelbatteri

a) Særlig gitteropbygning: Multilegeringer giver høj ledeevne og korrosionsbestandighed.

b) Særligt aktivmateriale: Længere levetid og øget driftssikkerhed.

c) Gennemgående pladesætforbindelser: Lavere indre modstand ved kortere strømafstande giver bedre startevne.

d) Gelformet elektrolyt: Udløbssikker, lav egenafladning og virkelig høj startevne.


Vedligeholdelsesfrit lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batterier udgør det nyeste og kraftigste inden for batteriteknik. De indeholder en lange række enkelte batteripakker som celler. I dem befinder der sig to forskellige metalfilm som anode og katode, oftest kobber og aluminium. De er adskilt fra hinanden af en iongennemtrængelig kunststoffilm og indlejret i litiumholdig elektrolyt, som ikke er syre- og vandholdig, men hvor ionerne stadigvæk kan vandre.

Lithium-ion-batterier har en meget lav egenadladning og en høj forventet levetid ved den rigtige pleje og anvendelse. De tåler ca. ti gange så mange ladecyklusser som blybatterier, er vibrationsresistente og kan monteres som man vil. Deres konstruktion er forholdsvis kompakt, deres vægt ekstremt lav. Men man må kun oplade dem med en særlig oplader egnet til lithium-ion-batterier. Ekstremt høje og lave temperaturer svækker deres ydelse, derfor bør de kun anvendes mellem -10 og +45 grader celsius.

Opbygning af et lithium-ion-batteri

Opbygning af et lithium-ion-batteri

Opbygning af et lithium-ion-batteri

a) Polafdækning: Undgåelse af kortslutninger.

b) Batteristyringssystem: Regulerer ladetilstanden for de enkelte celler og garanterer optimal sikkerhed.

c) Batteripakker: Disse pakker indeholder lithium-celler og udmærker sig bl.a. ved høj energidensitet og yderst lav egenafladning.

d) Messing-poltilslutninger: Giver optimal ledeevne.

e) Ladetilstandsindikator: Simpel registrering af ladetilstanden.

f) Nylonhus: Specialudviklet materiale og derved ekstremt modstandsdygtigt.


De 5 dødssynder inden for batteripleje

  • UNDLAD: At smøre polfedt mellem pol og polklemme - polfedt leder ikke strøm!
  • UNDLAD: At lade være med at oplade batteriet hele vinteren - foretag efteropladning senest hver 2. måned.
  • UNDLAD: At fylde efter med syre ved fyldte standard-batterier - anvend i stedet demineraliseret vand.
  • UNDLAD: At anvende forkerte opladere - alt efter den enkelte batteritype kræves der en særlig oplader.
  • UNDLAD: At åbne vedligeholdelsesfrie batterier - dækslet skal holdes lukket og der må ikke foretages efterfyldning!

Vigtig og nyttig information om startbatterier

 Er batteriet opladet på forhånd?Påfyldning med syre?"Vedligeholdelse? (= regelmæssig kontrol af syreniveauet?)"Lagring af syren
Standardbatterier"Ja, tør delvis opladning. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en egnet MC-batterioplader."Ja, syren skal bestilles separat (Batterisyre og destilleret vand). Du kan finde alle oplysninger om syremængderne i beskrivelsen af ​​det respektive batteri.

Ja! Syreniveauet skal kontrolleres ca. én gang om måneden. Fyld udelukkende efter med demineraliseret (eller destilleret) vand (Batterisyre og destilleret vand), hvis det er nødvendigt. Efter første påfyldning må der under ingen omstændigheder påfyldes syre igen!

 

Ikke-bundet i celler.
Vedligeholdelsesfrie batterier, ikke fyldt, inkl. syrepakke"Ja, tør delvis opladning. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en egnet MC-batterioplader."Ja, den tilhørende syrepakke med den præcise mængde syre medfølger altid i pakken. Der må aldrig fyldes andre syrer i batteriet end den fra syrepakken, som er vedlagt i pakken!Nej, efter den ene fyldning og lukning af batteriet er dette for altid vedligeholdelsesfrit og må under ingen omstændigheder åbnes! Påfyldning af demineraliseret (eller destilleret) vand eller syre er ikke længere nødvendig og strengt forbudt, da dette vil kunne ødelægge batteriet!Bundet i mikrofiber.
Vedligeholdelsesfrie batterier fyldt med syre på forhånd og lukketJa, delvist opladet. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en egnet MC-batterioplader.Nej! Batteriet må under ingen omstændigheder åbnes og fyldes med syre, da det allerede er fyldt med syre på forhånd. Med undtagelse af opladningen er det klar til montering!Nej, dette batteri er for altid vedligeholdelsesfrit! Det må under ingen omstændigheder åbnes! Påfyldning af demineraliseret (eller destilleret) vand eller syre er ved dette batteri absolut forbudt, da det vil kunne ødelægge batteriet!"Bundet i mikrofiber."
Vedligeholdelsesfrie batterier fyldt med gelsubstans på forhånd og hermetisk lukketJa, delvist opladet. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en egnet MC-batterioplader.Nej! Batteriet må under ingen omstændigheder åbnes og fyldes med syre, da det allerede er fyldt med gel på forhånd. Med undtagelse af opladningen er det klar til montering.Nej, dette batteri er for altid forseglet og vedligeholdelsesfrit! Det må under ingen omstændigheder åbnes!"Elektrolytblanding bundet i gelsubstans."
Vedligeholdelsesfrie batterier med teknologi med rent blyJa, delvist opladet. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en egnet MC-batterioplader.Nej! Batteriet må under ingen omstændigheder åbnes.Nej, dette batteri er for altid forseglet og vedligeholdelsesfrit! Det må under ingen omstændigheder åbnes!Bundet i absorberende glasfiber i forbindelse med tyndplader i ren bly. På grund af glasfiber-teknologien er syren fuldstændig absorberet. Dermed kan batteriet monteres i enhver ønsket position.
Vedligeholdelsesfrie batterier med lithium-ion-teknologiJa, delvist opladet. Batteriet skal før montering altid oplades helt med en særlig lithium-ion-batterioplader.Nej! Batteriet må under ingen omstændigheder åbnes. Det indeholder tørceller. Med undtagelse af opladningen er det klar til montering.Nej, dette batteri er for altid forseglet og vedligeholdelsesfrit! Det må under ingen omstændigheder åbnes!Den syrefri, lithiumholdige elektrolyt er svejset ind i flere forskellige batteripakker.

Vedligeholdelse af batteri – sådan er det gjort

Trin 1: aftagning af sædebænk

Trin 1: aftagning af sædebænk 

01 – Aftagning af sædebænk

Vælg batteriet ud fra oplysningerne fra køretøjsproducenten/efter typeforkortelse, mål, spænding (6 V eller 12 V), amperetal, polernes position og udluftningens position. Start med at tage sædebænken af og før fyldning og montering kontrollere en gang til, om batteriet passer og om polerne sidder på den rigtige side.


Trin 2: løsn først minuskablet og derefter pluskablet

Trin 2: løsn først minuskablet og derefter pluskablet

02 - Løsn kablet

Løsn ved afmontering af batteriet altid først minus- og derefter pluskablet, kun på den måde undgår du effektivt kortslutninger på køretøjets chassis!  

Hvis batteriet efteroplades i opladeren, skal du undgå en amperekraftig oplader fra tilbehøret til bilen eller fra byggemarkedet. Anvend kun specialudviklede opladere til MC-batterier. Amperekraftige opladere arbejder ganske vist hurtigt, men beskadiger på grund af høj ladestrøm det relativt lille MC-batteri.  


Trin 3: påfyldning af syre

Trin 3: påfyldning af syre

03 – Påfyldning af syre

Fyld standardbatterier med akkumulatorsyre ved hjælp af en batterisyreflaske eller en lille påfyldningstragt op til maks.-markeringen. Sørg for at stå på et syrebestandigt underlag! Batteriet afgiver gas ved påfyldning, det er helt normalt.

Alle batterier er ladet tørt på forhånd. Alligevel skal batteriet starte med at blive sluttet til en oplader, så det kan blive opladet til maksimal kapacitet.

Ved standardbatterier skal cellerne derefter aflufte i ca. 2 timer, kontrollér derefter påfyldningsniveauet igen, og luk med propperne. Inden montering af batteriet skal overløbet syre bortvaskes omhyggeligt.


Trin 4, fig. 1: udvendig rengøring af batteri

Trin 4, fig. 1: udvendig rengøring af batteri

04 - Rengør batteriet

Start med at rengøre batteriet udvendigt, for snavslag kan sagtens medføre krybestrømme og ladetab. Til det formål sprayer du batteriet med et kompletrensemiddel til motorcykler, rengør det med en pensel og skyller det til sidst med vand.

Trin 4, fig. 2: rensning af batteripoler

Trin 4, fig. 2: rensning af batteripoler

Er batteripolerne snavsede, skal du rengøre dem med en messingbørste.


Trin 5: rensning af kontaktklemmer

Trin 5: rensning af kontaktklemmer

05 – Rensning af kontaktklemmer

Rengør også kontaktklemmerne til batteritilslutningskablerne.


Trin 6: fastgør først pluskablet og fastgør derefter minuskablet.

Trin 6: fastgør først pluskablet og fastgør derefter minuskablet.

06 - Tilslut kablet

Tilslut altid først plus- og derefter minuskablet på køretøjet. Ombyt ikke polerne - dette vil ikke kun beskadige det nye batteri, men også generatoren og MC'ens elektriske system!


Trin 7: smøring af de tilsluttede poler med fedt

Trin 7: smøring af de tilsluttede poler med fedt

07 - Fedtstænger

Smør de tilsluttede poler med lidt PROCYCLE polfedt. Træk ved standardbatterier altid udluftningslangen omhyggeligt og uden knæk.


Vores anbefaling


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.