Grundlæggende principper for køretøjets elsystem 

Uden et velfungerende elsystem kører motorcyklen ingen steder. Derfor er det vigtigt at have kendskab til watt og volt, ampere og ohm. 

Grundlæggende principper for køretøjets elsystem

Elsystem - grundlæggende viden

Det er ikke alle, der har styr på forskellene mellem grundbegreberne inden for elektricitet. Men for at kunne afhjælpe fejl i køretøjets elektriske system, er det vigtigt at lære de fysiske grundbegreber at kende og forstå dem. Her forklarer vi, hvad watt, volt og co. er, og fjerner samtidig hobbymekanikerens skræk for at give sig i kast med sin motorcykels elsystem.

Strøm kan ikke ses - men den virkning kan så sandelig mærkes: f.eks. lyset fra en elpære, varmen fra en grebsvarme eller udslaget på et voltmeter viser tydeligt, at der bevæger sig strøm.

"Strømflow" betyder på motorcyklens jævnstrømsnet, at negativt ladede elektroner vandrer fra strømkildens minuspol (f.eks. batteriet) via et kabel og en forbruger (f.eks. en elpære) til pluspolen. Ved vekselstrøm skifter strømretningen hele tiden - ikke-ensartet strøm bevæger sig f.eks. fra vekselstrøms-generatoren til køretøjets spændingsregulator-/ensretterenheden og sendes derfra ensrettet ind i jævnstrømsnettet.


Strømkredsløb med sikring

Strømkredsløb med sikring: a) strømkilde (batteri); b) Sikring; c) kontakt; d) forbruger (elpære); Leitung; 

Grundbegreberne: Ohm, volt, ampere og watt

Strømmens intensitet og en leders virkning kan man gøre anskuelig, hvis man sammenligner dem med vandflowet i et rør. Vandtrykket for enden af røret afhænger af dets diameter og hældning - jo højere vandkilden er placeret og jo større rørets diameter er, jo større er vandtrykket.  

Ved strømflow svarer rørets diameter til tværsnittet på det tilsluttede elkabel. Jo tykkere og kortere kablet er, jo bedre leder det strømmen, og jo mindre "modstand" yder det strømmen. Jo længere og tyndere kablet er, jo højere er dets "elektriske modstand". Denne modstand afhænger af materiale, tværsnit, længde og temperatur. Modstanden måles i ohm () og har formeltegnet R. Kablet består af metal og leder ikke strømmen helt uden friktion. Ved hjælp af denne friktion opstår der varme. Et for tyndt og korroderet kabel kan altså blive meget varmt, og der kan gå ild i isoleringen (kabelbrand). For at undgå sådanne skader, anvendes der elektriske sikringer. Disse sikringer fungerer som et brudsted på en mekanisk komponent, de afbryder strømkredsløbet, f.eks. ved kortslutning. På den måde undgår du skader på batteriet og på elektriske komponenter eller sågar kabelbrand.

Sørg altid for rene og korrosionsfri samlinger

Sørg altid for rene og korrosionsfri samlinger 

Ud over tilstrækkeligt tykke kabler til den pågældende anvendelse skal du altid sørge for at have korrosions- og snavsfrie kontakter, som klemmer og stik, så overgangsmodstande holdes på et lavt niveau. Terminalklemmer og forgreningssamlere bør så vidt muligt ikke anvendes på køretøjet, da de øger modstanden i ledningen unødigt, og ikke skaber nogen sikker og vibrationsfast forbindelse. Minus-/stelledninger bør kvalitativt være så gode som plusledninger.

Her laves strømmen: generatoren

Her laves strømmen: generatoren 

Spændingen måles i volt (V) og har formeltegnet U. Spændingen er potentialforskellen mellem minus- og pluspol: i vores vandsammenligning er dette forskellen mellem en fuld og en tom vandbeholder på et niveau, som man forbinder med et rør. Vandet flyder kun, så længe påfyldningsniveauet i begge beholdere er i balance. Denne tilstand svarer til et tomt batteri. For at vandet kan fortsætte med at flyde, skal det cirkuleres, hos batteriet er det enten en lader eller en strømgenerator, køretøjets såkaldte "dynamo", der varetager "pumpningen". Dette skaber spænding ved hjælp af rotationsbevægelsen i en elektrisk spole i et magnetfelt.

En anden vigtig størrelse i strømkredsløbet er strømstyrken. Den måles i ampere (A) og har formeltegnet I. Strømstyrken angiver, hvor mange elektroner pr. bestemt tid, der bevæger sig igennem et ledningstværsnit/en modstand (strømkablet). I vores sammenligning med vand svarer strømstyrken til den vandmængde, der afhængigt af rørdiameteren og hældningen flyder igennem vandrøret inden for en bestemt tid.

Sammenhængen mellem de fysiske størrelser strømstyrke, spænding og modstand beskrives i Ohms lov:

  • R = U / I (modstand = spænding/strømstyrke)
  • I = U / R (strømstyrke = spænding/modstand)
  • U = R x I (spænding = modstand x strømstyrke)

Har man to af størrelserne, kan den tredje beregnes ud fra dem. Den fjerde vigtige størrelse i beskrivelsen af en strømkreds og virkningsgraden på en elektrisk forbruger er effekten. Den angives i watt (W) og har formeltegnet P. Også den er afhængig af spænding og strømstyrke og kan beregnes ud fra følgende formel:

  • P = U x I (effekt = spænding x strømstyrke)
  • I = P / U (strømstyrke = effekt/spænding)  
  • U = P / I (spænding = effekt/strømstyrke)

I en strømkreds flyder der kun strøm, hvis kredsen er sluttet. En strømkreds består, som tidligere konstateret, som udgangspunkt af spændingskilde, ledning og en eller flere forbrugere. På motorcyklen finder man oftest et etleder-system, hvor en ledning forbinder batteriets pluspol med den pågældende forbruger (f.eks. en elpære) ved hjælp af en kontakt (f.eks. tændingslåsen). Returledningen sker ved hjælp af en fællesledning og det metalliske motorcykelstel, den såkaldte stelforbindelse, der ved hjælp af steltilslutningen er forbundet med batteriets minuspol. Hvis tændingslåsen slås fra, er forbindelsen mellem batteriet og køretøjets strømkredse afbrudt, ingen forbrugere kan drives.

Strømkredse på motorcyklen

Motorcyklens elsystem deler sig i flere strømkredse. Uden følgende strømkredse kan ingen motorcykler godkendes til kørsel på offentlig vej:

  • En ladekreds forsyner batteriet ved hjælp af generatoren (dynamo) og spændingsregulatoren/ensretteren.
  • En tændingskreds forsyner tændingsenheden, tændspolerne og tændrørene.
  • En lyskreds forsyner forlygterne, instrumenterne og baglyset med strøm.
  • Dertil kommer bremselyset i form af mindre, separate strømkredse ved hjælp af bremselyskontakterne til for- og baghjulsbremsen, blinklyset, hornet og evt. kontrollamper.

Moderne MC'er råder over mange flere strømkredse, f.eks. til motorens termostatstyrede vandkøling med dens blæsere, den computerstyrede indsprøjtningselektronik med dens forskellige sensorer eller bremseassistenten (ABS).

For at reducere behovet for kabler ved computerstyret køretøjselektronik og samtidig gøre det lettere at tilslutte flere komponenter, anvendes der stadigt oftere såkaldt CAN-Bus-teknologi, med hvis hjælp de elektroniske komponenter kan tilsluttes fælles dataledninger ved hjælp af korte stikledninger.

Strømkreds-testenhed til identificering af krybestrøm

Strømkreds-testenhed til identificering af krybestrøm 

Tester

Fejl på MC'ens elsystem skyldes oftest defekte, fastklemte kabler med beskadiget isolering eller dårlige, evt. også våde stikforbindelser. Dette medfører igen og igen kortslutninger eller krybestrøm. En krybestrøm (kortslutningens "lillebror") opstår, når fugt eller korrosion et eller andet sted i en strømkreds skaber en utilsigtet forbindelse f.eks. på en åben kontakt som den (slukkede) tændingslås. Selvom den er meget svag, tømmer den på sigt batteriet, når køretøjet er slukket. Ved kortslutninger går det meget hurtigere. De gør derfor opmærksom på sig selv ved hjælp af sprungne sikringer. Årsagen til disse fejl finder man bedst med en strømkreds-testenhed. Det opdager og måler jævnstrøm. Med adapterne til mini- og standardfladsikringer kan krybestrøm i strømkredsen registreres, når tændingen er slået fra. Dette gøres ved at trække en sikring ud af sikringsboksen, og sætte den i den tilhørende adapter. Indsæt herefter adapteren i den position, som du fjernede sikringen fra, tænd apparatet og aflæs værdien.

Multimeteret, et alsidigt kontrol- og måleinstrument

Multimeteret, et alsidigt kontrol- og måleinstrument 

Et multimeter, som kan måle batterispændingen, modstanden i kablerne/en komponent, strømflowet og meget mere, er en god hjælp til at finde fejlkilder og gennemmåle elektriske komponenter. Hos Louis får du sammen med multimeteret en MC-relevant brugsanvisning med eksempler på anvendelse. Det gør fejlsøgningen meget nemmere.

Med LED-multifunktionstestere kan man finde fejl i kabeltræet

Med LED-multifunktionstestere kan man finde fejl i kabeltræet 

Hvis det kun gælder om at konstatere, om en komponent forsynes med strøm eller tilledningen er afbrudt, hjælper en simpel kontrollampe. Den bør du altid have i dit værktøjssæt. Man klemmer kablet til LED-multifunktionsmåleren på stelforbindelsen (f.eks. en blank motorskrue) eller et minuskabel i køretøjets kabeltræ (f.eks. på batteriets minuspol) og holder testspidsen på plusindgangen til den komponent, der skal kontrolleres (f.eks. tændingslåsens indgangskabel). Hvis lampen forbliver mørk, forsynes komponenten ikke med strøm ved hjælp af den kontrollerede kontakt, og tilledningen må kontrolleres for afbrydelser. Lyser lampen, er strømtilførslen i orden og der er måske noget galt indvendigt i komponenten.

Flere fejlfunktioner opdages f.eks. på baggrund af korroderede kabler, hvis indvendige modstand er så høj, at de ikke længere leder særlig godt og bliver meget varme. Også ældre tændingslåse og kontakter leder heller ikke længere strømmen tilstrækkeligt og medfører derfor svigt. Defekt på generatoren eller bare på dens kabeltilslutning kan standse strømtilførslen til batteriet. Defekte spændingsregulatorer kan medføre overopladning af batteriet. Slidt kontaktkul kan lamme en starter. Læs mere om dette i vores gør det selv-tip Kontrol af elektrisk system og elektronik.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.